Make your own free website on Tripod.com

logo.gif (10073 bytes)

FAL SAFAH  SEKOLAHbirdline.gif (1006 bytes)  

 1. Bahawa sanya murid-murid di Sekolah ini mempunyai kebolehan dan potensi untuk berkembang  maju dari segi inteleknya. Dengan ini peluang akan diberi kepada murid-murid untuk memperkembangkan intelek itu.

2. Bahawa sanya pendidik-pendidik di Sekolah ini mempunyai keupayaan, pengetahuan, kemahiran, kecekapan, semangat dan kebolehan iktisas untuk memberi pendidikan yang sempurna,  menyeluruh,dan bermutu bagi memajukan pelajaran.

3. Bahawa Sekolah ini mempunyai keupayaan untuk menyediakan kemudahan fizikal dan tenaga pengajar seta bersedia untuk memikul tanggungjawab bagi melahirkan menusia yang boleh memberikan sumbangan yang positif kepada nusa dan bangsa.

กก

MATLAMAT  SEKOLAH birdline.gif (1006 bytes)

Matlamat Sekolah ini ialah memberi pendidikan asas yang kukuh untuk melahirkan para pelajar yang berpendidikan, berdisiplin, bersikap positif dan dapat memberikan sumbangan kepada masyarakat, agama, bangsa  dan negara.   Sekolah ini juga bermatlamat untuk mencapai hasrat Falsafah Pendidikan  Negara, dengan memastikan  perkembangan murid secara menyeluruh dan seimbang yang meliputi aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani, membina dan memupuk nilai-nilai murni dan semangat patrotik dan seterusnya mencapai matlamat dan cita-cita Wawasan Pendidikan dan Wawasan 2020.

กก

VISI  SEKOLAH birdline.gif (1006 bytes)

1. Menghasilkan pelajar yang berketrampilan untuk memenuhi aspirasi Masyarakat dan Negara.

2. Mengukuhkan Pendidikan asas ke arah kecemerlang.

3. Mewujudkan budaya cemerlang untuk merealisasikan Wawasan Pendidikan Negara.

4. Mewujudkan sekolah yang cemerlang berlandaskan Falsafah Pendidikan Negara.

กก

MISI  SEKOLAHbirdline.gif (1006 bytes)  

1. Melahirkan indivivu yang cemerlang melalui Pendidikan Cemerlang.

2. Melahirkan pelajar yang berkualiti melalui kemamtapan akademik dan disiplin.

Melahirkan genarasi yang sihat dan ideal dari segi jasmani, rohani dan mental.

4. Melahirkan insan yang berilmu melalui kecemerlangan organisasi.

5. Melahirkaan individu berkualiti , berakhlak mulia dan berjasa kepada Masyarakat, Agama, Bangsa dan Negara.

กก

OBJEKTIF SEKOLAH

birdline.gif (1006 bytes)

KEMUDAHAN FIZIKAL

KURIKULUM

KOKURIKULUM

back.gif (3615 bytes)